Zbog velikih materijalnih šteta na građevinskim objektima , višegodišnjim nasadima i obrtnim sredstvima u poljoprivredi, nastalih kao posljedica olujnog i orkanskog vjetra 19. srpnja 2023. godine  na području grada Siska, dana 24. srpnja 2023. godine proglašena je prirodna nepogoda – olujni i orkanski vjetar.

Oštećenici na području Grada Siska koji prijavljuju štetu, obvezni su ispuniti obrazac za prijavu štete od prirodne nepogode te ga dostaviti ili na e- mail adresu: prijavastete@sisak.hr ili poštom na adresu Rimska 26, 44000 Sisak ili osobno donijeti u pisarnicu Grada Siska, Marijana Cvetkovića 8, zaključno sa 01. kolovoza 2023. godine, sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj 16/19). Obrazac za prijavu štete od prirodne nepogode može se preuzeti  na web stranici Grada Siska te na portirnici Grada Siska, Marijana Cvetkovića 8, 44000 Sisak.

Napomena: za oštećene automobile koji su bili na javnim površinama ( parkirališta) Grada Siska u prilogu fotografije oštećenja, predračun popravka automobila, zapisnik PU  SMŽ