Gradonačelnica Grada Siska, na temelju Odluke o raspisivanju Natječaja za dodjelu volonterske nagrade u 2023. godini (KLASA: 007-01/23-01/1;URBROJ: 2176/05-01/1-23-1) dana 30. listopada 2023. godine objavljuje Natječaj  za dodjelu Volonterske nagrade Grada Siska u 2023. godini

Natječaj za dodjelu godišnje Volonterske nagrade Grada Siska objavljuje se povodom obilježavanja Međunarodnog dana volontera (5. prosinca). Nagrade se dodjeljuju za individualni doprinos i doprinos odgojno-obrazovnih ustanova na razini grada Siska, na godišnjoj osnovi. Natječaj se provodi u suradnji s Agencijom lokalne demokracije Sisak.