U skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13 i
73/17) i Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“ broj 50/2017),
Grad Sisak dužan je donijeti Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Siska.
Prije upućivanja Gradskome vijeću na donošenje, provest će se savjetovanje sa
zainteresiranom javnošću u trajanju od 15 dana, putem objave na internetskim stranicama
Grada. Donošenjem ove Odluke sustav odvoza komunalnog otpada s područja Grada Siska
usklađuje se s važećim propisima, koji imaju za konačan cilj razvrstavanje komunalnog
otpada do 2020. godine u iznosu od 50 %.

Do ispunjenja tehničko-tehnoloških uvjeta za obračun pružanja Javne usluge po volumenu
spremnika za miješani komunalni otpad i broju pražnjenja spremnika, što se očekuje da će biti
najkasnije do 01. studenog 2018. godine te do donošenja cjenika u skladu s odredbama ove
Odluke, način obavljanja i naplata javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada
naplaćivat će se prema dosadašnjem načinu naplate.

Obrazac s primjedbama i prijedlozima možete uputiti do 11. veljače 2018. godine na e-mail:
komunalno@sisak.hr

Savjetovanje s javnošću traje od 2.2.2018. do 11.2.2018. godine.