JAVNI POZIV

bankama za iskazivanje interesa za uključivanje u Program „Sisački poduzetnik/ca 2018.“

 

Prijave na Javni poziv bankama za iskazivanje interesa za uključivanje u Program „Sisački poduzetnik/ca 2018.“ ( u daljnjem tekstu: Javni poziv) i pripadajuća dokumentacija podnose se preporučeno putem pošte na sljedeću adresu:

Grad Sisak

Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav

Prijava na javni poziv:

Program „Sisački poduzetnik/ca 2018.“

– ne otvaraj-

Rimska 26

44000 Sisak

 

Rok za dostavu prijava na Javni poziv je 16. travnja 2018. godine do 10,00 sati.

 

Prijave zaprimljene izvan roka za dostavu neće se razmatrati.

 

  1. Popis dokumentacije koju treba predati uz prijavu:

– Izjava banke o prihvaćanju Programa „Sisački poduzetnik/ca 2018.“ potpisana imenom i

prezimenom i ovjerena od ovlaštene osobe banke (obrazac u prilogu),

– Ponuda banke o efektivnoj kamatnoj stopi  i rokovima otplate kredita potpisana imenom i

prezimenom i ovjerena od ovlaštene osobe banke (obrazac u prilogu).

 

  1. Kriterij za izbor banke:

–  Predana sva važeća dokumentacija uz prijavu

–  Prihvaćen Program „Sisački poduzetnik/ca 2018.“

–  Ispunjena Ponuda banke ili banaka o iznosu ponuđenoj efektivnoj kamatnoj stopi i

rokovima otplate kredita.

Dodatna obrazloženja i informacije u vezi s Javnim pozivom mogu se dobiti putem telefona na broj 044/510-158, odnosno putem e-pošte na e-adresu: martina.madjeric@sisak.hr.

Odluka o raspisivanju Javnog poziva, Javni poziv i Program „Sisački poduzetnik/ca 2018“

objavljeni su na službenim stranicama Grada Siska: www.sisak.hr.

Svi podnositelji prijava biti će pismeno obaviješteni o rezultatima Javnog poziva u roku od 15 dana od dana zaključenja Javnog poziva.

 

Cijeli javni poziv bankama i program Sisački poduzetnik/ca 2018. nalazi se u privitku teksta.