Gradonačelnica Grada Siska, na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, članka 10. i 11. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Siska, a temeljem Odluke o raspisivanju i provođenju Javnog natječaja za prodaju zemljišta u Južnoj industrijskoj zoni (k.č.br. 1808/1 u k.o. Novi Sisak) KLASA: 940-01/20-01/2,  URBROJ: 2176/05-01-20-1 od 04. prosinca 2020. godine raspisuje Javni natječaj za prodaju zemljišta u Južnoj industrijskoj zoni (k.č.br. 1808/1 u k.o. Novi Sisak).

Više o javnom natječaju pogledajte u privitku teksta.