Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, članka 10. i 11. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Siska gradonačelnica Grada Siska temeljem Odluke KLASA: 940-01/17-01/12,  URBROJ: 2176/05-01-17-1 od 25. svibnja 2017. godine raspisuje javni natječaj za prodaju zemljišta u JIZ.

Više o natječaju u privitku teksta.