Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, članka 10. i 11. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Siska, gradonačelnica Grada Siska temeljem Odluke KLASA: 940-01/17-01/20,  URBROJ: 2176/05-01-18-2 od 4. travnja 2018. godine raspisuje javni natječaj za prodaju zemljišta u JIZ.

Više o natječaju u privitku teksta