Gradonačelnica Grada Siska, na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnima pravima („Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17), članka 22. Statuta Grada Siska (“Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije”, broj 12/09, 16/10, 9/11, 18/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 14/14, 9/15, 10/16, 6/18, 18/18 – pročišćeni tekst, 4/20, 8/21 i „Službeni glasnik Grada Siska“ 4/23) i članka 22. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Siska („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 2/01, 18/03, 12/04, 1/08, 12/09, 9/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 16/15, 6/16, 13/18, 18/18 – pročišćeni tekst, 27/19, 29/21 i „Službeni glasnik Grada Siska“, broj 23/22 i 20/23), raspisuje

 

J A V N I  N A T J E Č A J

za prodaju poslovnog prostora

  

I PREDMET JAVNOG NATJEČAJA JE:

Poslovni prostor u Sisku, S. i A. Radića 46

Rok za dostavu počinje teći dana 03. siječnja 2024. godine u 14:00 sati, a ponude moraju biti zaprimljene 18. siječnja 2024. godine u 14:00, bez obzira na način dostave.