Kastracija pasa i mačaka je najsigurniji način na koji vlasnici kućnih ljubimaca mogu spriječiti neželjeno parenje svojih ljubimaca i na taj način izbjeći probleme koji nastanu kad se dogodi neplanirano i neželjeno potomstvo kojem treba naći novi dom.

Grad Sisak sufinancirat će u 2019. godini kastraciju pasa i mačaka u vlasništvu građana s prebivalištem na području Grada Siska. Iznos sufinnaciranja je 200,00 kuna za ženku psa, 100,00 kuna za mužjaka psa, 100,00 kuna za ženku mačke i 50,00 kuna za mužjaka mačke. Ugovori o sufinanciranju sklopljeni su s veterinarskim organizacijama koje imaju sjedište na području Grada Siska: ANIMA-VET d.o.o., Sela 198, MARIO-VETERINA d.o.o., Odra, I lijevi pododvojak 12 i Veterinarskom stanicom Sisak, Sisak, Zagrebačka ulica 45. Kako je ovo prva godina provođenja ove mjere na području Grada Siska, radi kvalitetnijeg uvida u dinamiku provođenja mjere, vlasnici pasa i mačaka koji žele koristiti sufinanciranje Grada Siska za kastraciju svojih ljubimaca dužni su prije odlaska u odabranu veterinarsku organizaciju ispuniti Zahtjev za odobrenje sufinanciranja kastracije pasa i mačaka, koji će im ovjeriti nadležna služba Grada Siska. Vlasnici pasa i mačaka koji se odluče na korištenje ove mjere Grada Siska moraju uz ispunjeni zahtjev sa sobom ponijeti i osobnu iskaznicu kojom će dokazati da imaju prebivalište na području Grada Siska, a vlasnici pasa i dokument u kojem je vidljiv broj čipa njihovog ljubimca. Vlasnicima pasa i mačaka veterinarske organizacije će nakon provedenog zahvata umanjiti ukupni iznos računa za kastraciju za iznos koji sufinancira Grad Sisak. Kastracija se mora provesti u roku od 30 dana od dana ovjere odobrenja.

Odluka o sufinanciranju kastracije pasa i mačaka i obrazac Zahtjeva za odobrenje sufinanciranja kastracije pasa i mačaka nalaze se u privitku ovoga teksta, a obrazac se može podići i u pisarnici Grada Siska, Rimska ulica 26, Sisak.

Obzirom da su sredstva u Proračunu Grada Siska namijenjena za provedbu mjere sufinanciranja kastracije pasa i mačaka ograničena, mjera će se provoditi do konca 2019. godine ili do utroška sredstava namijenjenih za ovu mjeru.