U Centru kreativne industrije Sisak održana je 11. sjednica Gradskog vijeća na kojoj je, među ostalima, usvojeno Izvješće o radu gradonačelnice Kristine Ikić Baniček te je usvojen i Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Siska za 2021. godinu.

Na prijedlog gradonačelnice Kristine Ikić Baniček danas je donesena i važna odluka koja pokazuje da Grad Sisak želi što povoljnije cijene stanova u POS-ovim zgradama koje će se graditi na Zelenom brijegu. Grad je, sukladno odluci GV-a već je prenio pravo vlasništva na dvjema nekretninama na APN, čija tržišna vrijednost iznosi 607 tisuća kuna. Također, Grad Sisak će se odreći potraživanja za komunalni doprinos u iznosu od 367 tisuća kuna, a snosit će i trošak vodnog doprinosa za obje zgrade u iznosu od 29 tisuća kuna. Grad Sisak platit će trošak priključenja zgrada na elektroenergetsku distribucijsku mrežu u iznosu većem od 279 tisuća kuna, izvođenje priključka na plinski distribucijski sustav s naknadom za priključenje u iznosu od gotovo 40 tisuća kuna te trošak priključka na javnu vodoopskrbu i odvodnju u iznosu od preko 237 tisuća kuna. Time se ukupna vrijednost ulaganja Grada u projekt izgradnje POS-ovih zgrada penje na preko 1,5 milijuna.

Izabran Savjet mladih Grada Siska

Gradsko vijeće donijelo je odluku da se bez ikakve naknade osniva pravo građenja za novu zgradu Ekonomske škole Sisak, koju će graditi Sisačko-moslavačka županija. Time su stvoreni uvjeti za provedbu daljnjih zakonom propisanih procedura za ishođenje dozvola za građenje.

Izabran je i Savjet mladih Grada Siska na mandat od tri godine. U Savjet kao savjetodavno tijelo Gradskog vijeća pravo predlaganja imale su udruge mladih i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj, pa čak i neformalne skupine mladih koje moraju biti skupine od najmanje četrdeset (40) mladih.

Nakon pristiglih 10 kandidatura, u glasovanju na Gradskom vijeću izabrani su članovi i njihove zamjene:

  • Magdalena Bezi i Robert Rendulić (prijedlog Vijeća učenika Ekonomske škole Sisak),
  • Kristina Bradarić i Nina Radišić(prijedlog Foruma mladih SDP-a Sisak),
  • Petra Cavrić i Jan Basta (prijedlog Gradsko društvo Crvenog križa Sisak),
  • Anamaria Franceschi i Leon Majcen (prijedlog Koordinacije udruge mladih Sisak),
  • Josip Hrgarek i Sara Peternel (prijedlog Udruge za popularizaciju i razvoj umjetnosti Kult.Com),
  • Danijel Kljaić i Iva Kolarević (prijedlog Foruma mladih SPD SMŽ),
  • Filip Pjerobon i Saška Vuković (prijedlog neformalne skupine mladih „Mladi za Sisak“),
  • Patricija Režić i gerda Rajković (prijedlog Studentskog zbora Metalurškog fakulteta),
  • Mateo Šulter i Matija Mesnjak (prijedlog Vijeća učenika Industrijsko-obrtničke škole)

Njihov zadatak u naredne tri godine bit će davanje mišljenja prilikom donošenja odluka, mjera programa i drugih dokumenata vezanih za mlade, sudjelovanje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade i predlaganje rasprava na Gradskom vijeću o temama koje su važne mladima.