Na temelju članka 31. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina («Narodne novine» broj 155/02,47/10, 80/10 i 93/11-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), odredaba  Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje 2013.-2020. godine, a na prijedlog Povjerenstva za izradu Akcijskog plana za Rome, predlaže se donošenje Akcijskog plana Grada Siska za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje 2018. – 2020. godina.

Cilj Akcijskog plana Grada Siska za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje 2018. – 2020. godina je uočiti i utvrditi najveće probleme s kojima se susreću Romi u Gradu Sisku te na taj način istaknuti mjere koje će objektivno i realno biti izvršene.

Prije upućivanja Gradskom vijeću Grada Siska na donošenje, provest će se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u trajanju od 15 dana, putem objave na internetskim stranicama Grada Siska.

Obrazac s primjedbama i prijedlozima možete uputiti do 23.03.2018. godine na e-mail: nada.vracan@sisak.hr

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću traje od 08.03.do 23.03.2018. godine.