Grad Sisak objavio je natječaj za dodjelu poduzetničkih kredita za program „Sisački poduzetnik 2016.“ kojeg zajedno provode OTP banka i Grad Sisak.

Korisnici kredita po ovom programu mogu biti trgovačka društva i obrti koji posluju na području grada Siska neovisno o registriranom sjedištu, trgovačka društva i obrtnici koji imaju najmanje 50% zaposlenih s prebivalištem na području grada Siska, trgovačka društva i obrtnici koji imaju najmanje prosječno troje zaposlenih s prebivalištem u gradu Sisku i trgovačka društva i obrtnici koji na dan podnošenja zahtjeva za kredit nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Sisku, nad kojima nije otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije. Namjena kredita je financiranje kupnje ili izgradnje gospodarskih objekata ili rekonstrukcija istih, financiranje kupnje nove opreme i financiranje trajnih obrtnih sredstava.

Grad Sisak osigurava sredstva za subvenciju kamate, a visina subvencije kamatne stope ovisi o namjeni kredita i iznosi 4 posto godišnje za financiranje kupnje, izgradnje, uređenja ili proširenja gospodarskih objekata, zatim 3,5 posto godišnje za financiranje kupnje nove opreme i 2,5 posto godišnje za financiranje trajnih obrtnih sredstav

Najniži iznos kredita je 50.000,00 kuna. Najviši iznos kredita za kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata te ulaganje u opremu iznosi do 4.000.000,00 kuna. Najviši iznos kredita za trajna obrtna sredstva iznosi do 1.000.000,00 kuna. Natječaj je otvoren do iskorištenja sredstava kreditnog fonda banke, a najkasnije do 15.12.2016. godine.

Sve informacije možete dobiti u Gradu Sisku na broju telefona 510-191 (Marijana Bobetko Klobučar).