Na temelju članka 22. Statuta Grada Siska (“Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije” broj 12/09, 16/10, 9/11, 4/13, 8/12, 6/13-pročišćeni tekst, 14/14, 9/15, 10/16, 6/18, 18/18- pročišćeni tekst i 4/20) i članka 14. Odluke o davanju stanova u najam (“Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije” broj 10/10, 4/12, 21/12, 9/13,23/15, 13/16 i 27/) Povjerenstvo za davanje u najam stanova utvrdilo je Prijedlog Liste reda prvenstva koju možete pronaći u prilogu: