Povjerenstvo za utvrđivanje Liste reda prvenstva za kupnju stana prema Programu društveno poticane stanogradnje na području Grada Siska – u daljnjem tekstu: Povjerenstvo, na temelju članka 17. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Siska („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, br. 23/20 i 26/20 – ispravak) – u daljnjem tekstu: Odluka, a u svezi s člankom 23. Odluke, utvrđuje prijedlog Liste reda prvenstva kako slijedi:

Prijedlog Liste reda prvenstva za kupnju stana prema Programu društveno poticane stanogradnje na području Grada Siska

Prema članku 24. Odluke, podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na prijedlog Liste prvenstva. Prigovor se podnosi Povjerenstvu u roku 8 dana od dana objavljivanja prijedloga Liste prvenstva na oglasnoj ploči i web stranici Grada Siska.