Gradonačelnica Grada Siska, na temelju članka 1. i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ 47/90, 27/93 i 38/09), članka 22. Statuta Grada Siska („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“ broj 12/09, 16/10, 9/11, 18/12, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 14/14, 9/15, 10/16, 6/18, 18/18-pročišćeni tekst i 4/20) i Odluke o donošenju Godišnjeg plana raspisivanja javnih natječaja i poziva za programe i projekte od interesa za opće dobro u 2020. godini od 02. prosinca 2019. godine, dana 08. rujna 2020. godine objavljuje Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Siska za 2021. godinu.

 

Više informacija nalazi se u privitku ove objave.