Na temelju Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Siska KLASA: 810-01/18-01/5, URBROJ: 2176/05-02-18-2 od 29. studenog 2018. godine, donesene od strane Gradskog vijeća Grada Siska, objavljene u Službenom glasniku Sisačko–moslavačke županije broj 35, od 3. prosinca 2018. godine, pozivaju se građani Grada Siska u dobi od 18 do 50 godina, dobrog psiho-fizičkog stanja da se dragovoljno priključe u Postrojbu civilne zaštite opće namjene Grada Siska.

Grad Sisak ima ustrojenu Postrojbu civilne zaštite opće namjene Grada Siska (u daljnjem tekstu: Postrojba). Pripadnici Postrojbe sudjeluju u provođenju mjera civilne zaštite, sanacije terena, potpora u provođenju mjera edukacije, spašavanja, prve pomoći, zbrinjavanja, ugroženog stanovništva te zaštite od poplava.

Svim pripadnicima civilne zaštite Grad Sisak osigurava zaštitnu odoru s pripadnim oznakama, a za vrijeme osposobljavanja i eventualnih intervencija, osigurana je besplatna prehrana i prijevoz do mjesta osposobljavanja, te osiguranje od nesretnog slučaja.

Ukoliko se želite priključiti Postrojbi, molimo vas da svoju prijavu s osnovnim podacima (ime, prezime, adresa, broj mobitela, e-mail) pošaljite elektroničkim putem na e-mail adresu: ivana.ribaric@sisak.hr ili dostaviti osobno u Grad Sisak, Rimska 26 do 1. veljače 2019. godine.

Sve dodatne informacije, osim putem navedene e-mail adrese, možete dobiti i na broju telefona 044/510-139.