Pozivaju se kandidati koji su podnijeli prijavu na Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto referenta za informatičke poslove u Upravni odjel za upravne, imovinsko pravne i opće poslove Grada Siska, koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 27, dana 04. ožujka 2022. godine na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti koja će se održati dana 28. ožujka 2022. godine (ponedjeljak) s početkom u 10,00 sati u Sisku, u zgradi Gradske vijećnice, Rimska 26.

Provjeri znanja mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete propisane u javnom natječaju o čemu će biti obaviješteni putem emaila ili telefona.

 

Pravila testiranja:

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testa, provjere znanja na računalu i intervjua.

Za svaki dio provjere znanja i sposobnosti dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili provjeru znanja i sposobnosti ako su za svaki dio provjere dobili najmanje 5 bodova. Kandidat koji uspješno položi pisano testiranje i provjeru znanja na računalu, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom (intervju).

 

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;

– razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

 

U Sisku, 22. ožujka 2022. godine