Obavještavaju se kandidati prijavljeni na oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto računovodstvenog referenta za prihode u Upravnom odjelu za proračun i financije, koji je objavljen na Internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, dana 22. veljače 2018. godine,  da će se testiranje kandidata  održati dana 28. ožujka 2018. godine (srijeda) s početkom u 9,00 sati,  u zgradi Gradske vijećnice, na adresi, Rimska 26, Sisak.

Na testiranje se pozivaju sljedeći kandidati:

  1. Maja Kramarić
  2. Valentina Matagić
  3. Magdalena Šarić
  4. Kristina Jelić
  5. Mihael Kuštreba
  6. Marina Turopoljac Pekarik
  7. Valentina Mlinarić

 

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

 Pravila testiranja:

 Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja (test).

Provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testa, provjere znanja na računalu i intervjua.

Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili provjeru znanja i sposobnosti ako su za svaki dio provjere dobili najmanje 5 bodova. Kandidati koji  uspješno polože pisano  testiranje i provjeru znanja na računalu, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom (intervju).

 

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;

– razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti

koncentraciju kandidata.

 

Ukoliko pojedini kandidat prekrši pravila bit će udaljen s provjere znanja, a njegov / njezin rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

 

U Sisku, 22. ožujka 2018. godine