Pozivaju se kandidati koji su podnijeli prijavu na Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto višeg stručnog suradnika za informacijske poslove-arhivar u Upravni odjel za upravne, imovinsko pravne i opće poslove Grada Siska, koji je objavljen dana 02. rujna 2020. godine u Narodnim novinama broj 98  na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti koja će se održati dana 23. rujna 2020. godine ( srijeda) s početkom u 10,00 sati,  na adresi Rimska 26, Sisak.

Provjeri znanja mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete propisane u javnom natječaju o čemu će biti obaviješteni putem emaila ili telefona.

 

Pravila testiranja:  

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testa, provjere znanja na računalu i intervjua.

Za svaki dio provjere znanja i sposobnosti dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili provjeru znanja i sposobnosti ako su za svaki dio provjere dobili najmanje 5 bodova. Kandidat koji  uspješno položi pisano  testiranje i provjeru znanja na računalu, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom (intervju).

 

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;

– razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti

koncentraciju kandidata.

 

U Sisku, 16. rujna 2020. godine