Na temelju članka 11. Odluke o komunalnim djelatnostima («Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije», broj 11/13, 34/14, 6/16, 10/16 i 26/16) objavljuje se poziv na javno prikupljanje ponuda za sklapanje ugovora o obavljanju poslova opskrbe električnom energijom za javnu rasvjetu i semafore na području grada Siska.

Više u dokumentima u privitku teksta.