Gradonačelnica Grada Siska, na temelju članka 18. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Siska („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, br. 23/20 i 26/20 – u daljnjem tekstu: Odluka) i članka 22. Statuta Grada Siska („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, br. 12/09, 16/10, 9/11, 18/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 14/14, 9/15, 10/16, 6/18, 18/18 – pročišćeni tekst i 4/20), objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Siska (u daljnjem tekstu: Javni poziv).

Predmet Javnog poziva je prikupljanje pisanih zahtjeva za kupnju stanova, sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne novine“, br. 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18 i 66/19) i Odluci.

Planirana lokacija za izgradnju su k.č.br. 291/4 i k.č.br. 294/143 u k.o. Sisak Stari, vlasništvo Grada Siska, a koje se nalaze u Lonjskoj ulici u Sisku.

Pravo na kupnju stana iz Programa POS-a na području Grada Siska imaju građani – državljani Republike Hrvatske.

Zahtjev za kupnju stana podnosi se na posebnom obrascu, koji se, kao i obrasci pripadajućih izjava, mogu preuzeti u pisarnici Grada Siska, na adresi Marijana Cvetkovića 8, 44000 Sisak, u radnom vremenu gradske uprave Grada Siska ili na web stranici Grada Siska.

Zahtjev za kupnju stana, s traženom dokumentacijom u prilogu, dostavlja se zaključno do 28. veljače 2021. godine.

Podnositelji zahtjeva dodatne informacije mogu dobiti na telefon 044/635-503 radnim danom od 8,00 do 16,00 sati ili e-mailom na mediji@sisak.hr.

U prilogu ovog teksta nalaze se Javni poziv te pripadajući obrasci.