O G L A S

za zasnivanje radnog odnosa u javnim radovima na području Grada Siska

 

– RADNIK NA PREVENCIJI POŽARA I POPLAVNIH BUJICA – (m/ž), 20 izvršitelja/ica, na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci, rad na puno radno vrijeme, rad na provođenju programa javnog rada:

Poslovi preventivnih mjera zaštite od požara i bujičnih poplava na području Grada Siska.

– Opis posla koji će obavljati radnik zaposlen u javnom radu:

– sanacija nerazvrstanih cesta,

– čišćenje drveća i niskog raslinja,

– saniranje divljih odlagališta otpada,

– održavanje poljskih puteva, pomoć pri izradi protupožarnih prosjeka i putova, čišćenje i održavanje rubnih pojaseva uz javne prometnice i željezničke pruge održavanje čistim i uređivanje postojećih izvora vode u šumama te ostale preventivno-uzgojne radove planirane godišnjim planovima ili planovima zaštite od požara te saniranje nerazvrstanih cesta, čiji su vlasnici i za njihovo održavanje nadležne upravo jedinice lokalne samouprave i uprave, zbog posljedica bujičnih poplava,

– u vremenu kada, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta poput snijega, nije moguće odrađivati poslove prvotno definirane programom javnog rada, moguće je osobe uputiti na druge društveno korisne poslove poput čišćenja snijega, dostave namirnica starijima i nemoćnima i slično.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni dostaviti:

– dokaz o državljanstvu – presliku Domovnice

– dokaz o stručnoj spremi – presliku svjedodžbe

– uvjerenje Općinskog suda o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)-izvornik

– potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom

u matičnoj evidenciji-izvornik

– potvrdu u nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

– životopis.

Uvjerenje Medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za rad dostavlja izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu.

Ukoliko kandidati smatraju da ostvaruju prednost pri zapošljavanju po posebnim propisima dužni su dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuju postojanje uvjeta za ostvarivanje takve prednosti.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Grad Sisak, Rimska 26, 44 000 Sisak, s naznakom „ZA OGLAS – JAVNI RADOVI“, do 10. kolovoza 2018. godine.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Grad Sisak zadržava pravo da prema potrebi provede testiranje znanja, vještina i sposobnosti kandidata čije su prijave potpune i pravovremene.

Kandidati će o rezultatima oglasa biti obaviješteni u zakonskom roku.