Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav Grada Siska, objavio je oglas za prijam u službu  na određeno vrijeme zbog privremenog povećanja opsega poslova. Oglas je objavljen dana 26. lipnja 2017. godine na internet stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje- Područnog ureda u Sisku. Prijave na oglas podnose se u roku 8 dana.

Podaci vezani uz oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Grad Sisak u Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav, u trajanju od 6 mjeseci, zbog privremenog povećanja opsega poslova na radnom mjestu višeg referenta za održavanje komunalne infarstrukture, (1 izvršitelj/ica, sveučilišni ili stručni prvostupnik građevinske struke, 12 mjeseci radnog iskustva), objavljeni su na Internet stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područnog ureda u Sisku dana 26. lipnja 2017. godine. Rok za podnošenje prijava na oglas je do 03. srpnja 2017. godine.

više

 

Osnovnu brutto plaću sačinjava umnožak koeficijenta radnog mjesta (2,49) i osnovice koja iznosi 2556,00 kuna.

Opis poslova:

– prati i kontrolira trošenje ugovorenih sredstava i rokove održavanja komunalne infrastrukture i drugih objekata u vlasništvu i za interes Grada, provodi nadzor nad izvršenjem obveza komunalnih poduzeća u održavanju komunalne infrastrukture sukladno Programu održavanje komunalne infrastrukture

– izrađuje troškovnike i drugu tehničku dokumentaciju za održavanje nerazvrstanih cesta, uređaja oborinske odvodnje i prometne signalizacije te organizira i prati izvođenje radova održavanja nerazvrstanih cesta, te sudjeluje u izradi prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture u dijelu održavanja nerazvrstanih cesta

– vodi upravni postupak u upravnim stvarima iz nadležnosti Odsjeka te prati i primjenjuje zakonsku regulativu iz područja izgradnje i projektiranja.

 

Stručni uvjeti:

– sveučilišni ili stručni prvostupnik građevinske struke

– položen državni stručni ispit

– najmanje 12 mjeseci radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– poznavanje rada na računalu

 

Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. ZSNLP(R)S-a.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSNLP(R)S-a.

 

Na oglas se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit.

Izabrani kandidat/kinja prije donošenja rješenja o prijmu dužan/a je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

 

U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave ( osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresu)  i naziv radnog mjesta za koje prijavljuje uz vlastoručni potpis i priložiti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta i to:

 

 1. životopis
 2. dokaz hrvatskog državljanstva ( presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
 3. potvrdu o radnom stažu koju izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje ns šalterima Zavoda ili elektronskim putem
 4. presliku ugovora o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove)
 5. presliku diplome
 6. presliku svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu
 7. presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ( ne stariji od 3 mjeseca)
 1. izvornik rješenja ili potvrde o priznatom statusu i potvrdu o nezaposlenosti-dokaz prava prednosti pri zapošljavanju
 1. vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke za prijam u službu navedene u članku 15. i 16. ZSNLP(R)S-a.

 

Na temelju članka 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08) na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

 

Kandidat/kinja koji ostvaruje zakonom utvrđeno pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan/a je uz prijavu na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima propisanim zakonom.

 

Prijave se podnose u roku 8 dana od dana objave oglasa na Hrvatskom zavodu za  zapošljavanje – Područnog ureda u Sisku na adresu: Grad Sisak, 44 000 Sisak, Rimska 26, s naznakom: „ Prijam u službu na određeno vrijeme- viši referent za održavanje komunalne infrastrukture.“

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i tražene priloge.

Kandidati koji podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na oglas ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas.

Kandidate/kandidatkinje koji ne ispunjavaju formalne uvjete obavijestiti će se pisanim putem o neispunjavanju uvjeta.

Kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete propisane u oglasu, pristupaju testiranju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju, a za one koji ne budu pristupili testiranju, smatrati će se da su povukli prijavu na oglas.

 

Ovaj oglas za prijam u službu objavljuje se na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje- Područnog ureda u Sisku i na oglasnoj ploči Grada Siska.

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje, intervju i provjeru poznavanja rada na računalu .

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na intervju mogu pristupiti oni kandidati koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova na pismenom testiranju.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata biti će objavljeno na web stranici Grada Siska (www.sisak.hr) i na oglasnoj ploči Grada Siska, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

 • Zakon o komunalnom gospodarstvu –  „Narodne novine“, broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15, I. Opće odredbe, II. Obavljanje komunalnih djelatnosti, III. Praćenje stanja i detaljnije uređenje odnosa u komunalnom gospodarstvu; IV. Prihodi za obavljanje komunalnih djelatnosti.
 • Odluka o komunalnom redu – „Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 24/10 i 6/16
 • Odluka o komunalnim djelatnostima – „Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“ broj 11/13, 34/14, 6/16, 10/16 i 26/16
 • Zakon o cestama (NN 84/11, NN 22/13, NN 54/13i NN 148/13, NN 92/14) III. Planiranje i upravljanje javnim cestama, IV. Mjere za zaštitu javnih cesta i prometa; IX. Nadzor i inspekcija javnih cesta;
 • Zakon o gradnji – („Narodne novine“ broj 153/13.)- Zakon o gradnji (NN 153/13 i 20/17), Poglavlja 1.OPĆE ODREDBE, 2. TEHNIČKI ZAHTJEVI ZA GRAĐEVINU, 4. SUDIONICI U GRADNJI, 5. PROJEKTI, 6. TIJELA NADLEŽNA ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKE I UPORABNE DOZVOLE, 7. GRAĐENJE GRAĐEVINE.