Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Siska, objavio je oglas za prijam u službu na određeno vrijeme zbog privremenog povećanja opsega poslova. Oglas je objavljen dana 26. lipnja 2017. godine na internet stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje- Područnog ureda u Sisku. Prijave na oglas podnose se u roku 8 dana.

Podaci vezani uz oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Grad Sisak u Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, u trajanju od 6 mjeseci, zbog privremenog povećanja opsega poslova na radnom mjestu stručnog suradnika za upravne poslove u graditeljstvu, (2 izvršitelj/ica, sveučilišni ili stručni prvostupnik arhitektonske, građevinske ili pravne struke, 3 godine radnog iskustva), objavljeni su na Internet stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područnog ureda u Sisku dana 26. lipnja 2017. godine. Rok za podnošenje prijava na oglas je do 04. srpnja 2017. godine.

više

 

Osnovnu brutto plaću sačinjava umnožak koeficijenta radnog mjesta (2,76) i osnovice koja iznosi 2556,00 kuna.

Opis poslova:

 • sudjeluje u rješavanju upravnih i ostalih predmeta u Odsjeku za graditeljstvo
 • surađuje sa službenicima u osiguranju pravilne primjene propisa i mjera te obavlja poslove vezane za graditeljstvo
 • sudjeluje u postupku izdavanja akata iz područja graditeljstva ( lokacijske dozvole, potvrde parcelacijskog elaborata, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, rješenja o uvjetima građenja, potvrda glavnog projekta, rješenja o građenju, rješenje i potvrde o izvedenom stanju, uporabne dozvole, rješenja o uklanjanju građevine i drugi akti iz područja graditeljstva
 • izrađuje izvješća iz područja graditeljstva
 • obavlja i ostale poslove po nalogu voditelja Odsjeka i pročelnika

Stručni uvjeti:

– sveučilišni ili stručni prvostupnik arhitektonske, građevinske ili pravne struke

– najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– poznavanje rada na računalu

Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. ZSNLP(R)S-a.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSNLP(R)S-a.

Izabrani kandidat/kinja prije donošenja rješenja o prijmu dužan/a je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave ( osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresu)  i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje uz vlastoručni potpis i priložiti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta i to:

 1. životopis,
 2. dokaz hrvatskog državljanstva ( presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 3. potvrdu o radnom stažu koju izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje na šalterima Zavoda ili elektronskim putem,
 4. presliku ugovora o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove),
 5. presliku diplome,
 6. presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ( ne stariji od 3 mjeseca),
 1. izvornik rješenja ili potvrde o priznatom statusu i potvrdu o nezaposlenosti-dokaz prava prednosti pri zapošljavanju,
 1. vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke za prijam u službu navedene u članku 15. i 16. ZSNLP(R)S-a.

Osobe koje ostvaruju zakonom utvrđeno pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužne su uz prijavu na oglas pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima propisanim zakonom.

Prijave se podnose u roku 8 dana od objave oglasa na Internet stranicama Hrvatskog zavoda za  zapošljavanje – Područnog ureda u Sisku na adresu: Grad Sisak, 44 000 Sisak, Rimska 26, s naznakom: „ Prijam u službu na određeno vrijeme- stručni suradnik za upravne poslove u graditeljstvu“

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i tražene priloge.

Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na oglas ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas.

Kandidate/kandidatkinje koji ne ispunjavaju formalne uvjete obavijestiti će se pisanim putem o neispunjavanju uvjeta.

Osobe koje ispunjavaju formalne uvjete propisane u oglasu, pristupaju testiranju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju, a za one koji ne budu pristupili testiranju, smatrat će se da su povukli prijavu na oglas.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje, intervju i provjeru poznavanja rada na računalu .

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na intervju mogu pristupiti oni kandidati koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova na pismenom testiranju.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na web stranici Grada Siska (www. sisak.hr) i na oglasnoj ploči Grada Siska, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

 • Zakon o općem upravnom postupku – Narodne novine broj 47/09
 • Zakon o prostornom uređenju – Narodne novine broj 153/13
 • Zakon o gradnji- Narodne novine broj 153/13 i 20/17
 • Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama- Narodne novine broj 86/12 i 143/13