Gradonačelnica Grada Siska, na temelju  članka 22. Statuta  Grada Siska  (“Službeni  glasnik  Sisačko-moslavačke županije”, broj 12/09, 16/10, 9/11, 4/13, 8/12 i 6/13 – pročišćeni tekst, 14/14, 9/15, 10/16, 6/18, 18/18-pročišćeni tekst, 4/20 i 8/21, te „Službeni glasnik Grada Siska“ broj 4/23) i članka 15. Odluke o davanju stanova u najam („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“ broj 10/10, 4/12, 21/12, 9/13, 23/15, 13/16 i 27/19, te „Službeni glasnik Grada Siska“ broj 10/22 i 4/23) donosi

Odluku o utvrđivanju konačne Liste reda prvenstva