Poništava se Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini (KLASA: 650-05/24-01/1, URBROJ: 2176/05-01-24-3) objavljen na službenim mrežnim stranicama Grada Siska (www.sisak.hr) 9. siječnja 2024. godine.