Gradonačelnica Grada Siska, na temelju članka 22. Statuta Grada Siska (“Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije”, broj 12/09, 16/10, 9/11, 18/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 14/14, 9/15, 10/16, 6/18, 18/18 – pročišćeni tekst, 4/20 i 8/21) i Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Siska („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 2/01, 18/03, 12/04, 1/08, 12/09, 9/10 -pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 16/15, 6/16, 13/18, 18/18 – pročišćeni tekst, 27/19, 29/21 i „Službeni glasnik Grada Siska“, broj 23/22), donosi O D L U K U o poništenju dijela javnog natječaja za prodaju nekretnina objavljen 28. veljače 2023. godine na službenim stranicama i oglasnoj ploči Grada Siska, a obavijest o tome u Večernjem listu.