Gradonačelnica Grada Siska na temelju članka 22. Statuta Grada Siska (“(„Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 12/09, 16/10, 9/11, 18/12, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst  14/14, 9/15, 10/16, 6/18, 18/18-pročišćeni tekst, 4/20 i 8/21) i članka 4. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Siska („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 6/19, 8/20 i 8/21) donosi Odluku o poništenju Javnog natječaja za prikupljanje ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Siska.