Gradonačelnica Grada Siska, na temelju članka 22. Statuta Grada Siska (“Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije”, broj 12/09, 16/10, 9/11, 18/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 14/14, 9/15, 10/16, 6/18, 18/18 – pročišćeni tekst, 4/20, 8/21 i “Službeni glasnik grada Siska” broj 4/23), u svezi s člankom 39. Zakona o elektroničkim medijima (“Narodne novine”, broj 111/21 i 114/22) i na temelju provedenog Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini (KLASA: 650-01/24-01/1, URBROJ: 2176/05-03-02/01-24-1, donosi ODLUKU o dodjeli financijske potpore za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini.