Dana 06. rujna 2019. godine Grad Sisak objavio je obavijest o raspisanom Javnom natječaju u Narodnim novinama broj 84/19 od 06. rujna 2019. godine, za prijam u službu na radno mjesto višeg savjetnika za odnose s javnošću na neodređeno vrijeme.

Za provedbu postupka prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidati se trebaju pripremati iz sljedećih pravnih izvora:

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17)
2. Zakon o medijima („Narodne novine“, br. 59/04, 84/11 i 81/13)
3. Zakon o elektroničkim medijima („Narodne novine“, br. 153/09, 84/11, 94/13 i 136/13)
4. Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13 i 85/15)
5. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, br. 7/09)