Grad Sisak objavio je oglas za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci na internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči u sjedištu Područnog ureda u Sisku dana 04. travnja 2022. godine.

Rok za dostavu prijava ističe s danom 12. travnja 2022. godine.

Predmet oglasa je zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci u Gradu Sisku radi obavljanja privremenih poslova na provođenju programa javnih radova na otklanjanju posljedica katastrofe uzrokovane potresom na području Grada Siska.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Kratak opis poslova koji će obavljati izvršitelji programa:

  1. a) rad na utovaru građevinskog otpada koji se urušio na prometne površine,
  2. b) poslovi vezani uz održavanje kontejnerskih naselja i naselja montažnih kuća (nadzor nad korištenjem stambenih kontejnera, popravci i poslovi održavanja kontejnera i montažnih kuća, čišćenje sanitarnih čvorova i prostora oko kontejnera i montažnih kuća),
  3. c) rad u skladištima Crvenog križa i rad na sortiranju donirane robe,
  4. d) sanacija grobnih spomenika oštećenih uslijed posljedica potresa,
  5. e) dodatni/pomoćni poslovi vezani uz utovar i istovar građevinskog materijala te dodatni poslovi vezani uz osobe smještene u kontejnerska naselja i naselja montažnih kuća (dostava rublja za pranje Gradskom društvu Crvenog križa Sisak, dostava hrane i ostalih potrepština

Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih s prebivalištem na ugroženim područjima.

Broj traženih radnika: 30

Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su dostaviti:

– pisanu prijavu koja sadrži: ime i prezime, adresu, kontakt telefona/mobitela,

– presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu/boravištu,

– elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje,

– potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na temelju evidencije nezaposlenih.

Kandidat koji prema kriterijima zapošljavanja smatra da ima prioritet u zapošljavanju obvezan je pozvati se na to pravo, te uz prijavu dostaviti dokaz o istome (rješenje, potvrdu nadležne institucije i dr.) sukladno odredbama zakona i podzakonskih akata, kojima se utvrđuje prioritet pri zapošljavanju.

Prijave na Oglas se dostavljaju u roku 8 (osam) dana od dana objave na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Grada Siska https://www.sisak.hr,  na adresu: Grad Sisak, Rimska ulica 26, 44000 Sisak, s naznakom „Za oglas Javni radovi“ ili osobno predati u pisarnicu, na adresi Marijana Cvetkovića 8, Sisak –Caprag.

O rezultatima Oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku, a sve ostale obavijesti mogu se dobiti u Gradu Sisku ili putem telefona 044/510-189 i 510-316.