Pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije Grada Siska, objavila je oglas za prijam u službu  na određeno vrijeme na radno mjesto računovodstvenog referenta I , zbog povećanog opsega posla (1 izvršitelj/ica, srednja stručna sprema ekonomskog, društvenog ili informatičkog smjera, najmanje jedna godina radnog iskustva). Oglas je objavljen dana 06. travnja 2021. godine na oglasnoj ploči  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-Područni ured Sisak i web stranici www.hzz.hr.

 

Rok za podnošenje prijava na oglas ističe s danom 14. travnja 2021. godine.

 

Osnovnu brutto plaću sačinjava umnožak koeficijenta radnog mjesta referenta (2,25) i osnovice koja iznosi 2556,00 kuna.

 

Opis poslova:

 • zaprima ulazne račune, prosljeđuje ulazne račune na ovjeru upravnim odjelima i kontrolira povrat ovjerenih računa, knjiži ulazne i ovjerene račune, povezuje račune s Ugovorima ili narudžbenicama, prati dospjelost računa, radi obračun PDV-a, mjesečno usklađuje analitiku sa sintetikom, usklađuje se s dobavljačima, bankama i ostalima
 • vodi pomoćne knjige imovine dugotrajne i kratkotrajne nefinancijske imovine, evidentira i knjiži sve promjene nastale tijekom godine na osnovnim sredstvima i investicijama te sitnom inventaru, provodi otpise po imovini, usklađuje analitiku i sintetiku imovine
 • prati, zakone, propise i stručnu literaturu iz svog djelokruga rada i obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.

 

 

Potrebni stručni uvjeti:

– srednja stručna sprema ekonomskog, društvenog ili informatičkog smjera

– položen državni ispit

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– poznavanje rada na računalu

Na oglas se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom oglasu za osobe u muškom rodu upotrijebljeni su neutralno i odnose se na osobe oba spola.

Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. ZSNLP(R)S-a.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSNLP(R)S-a.

Na oglas se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen državni ispit.

Izabrani kandidat prije donošenja rješenja o prijmu dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave ( osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresu)  i naziv radnog mjesta za koje prijavljuje uz vlastoručni potpis i priložiti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta i to:

 1. životopis
 2. dokaz hrvatskog državljanstva ( presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)
 3. potvrdu o radnom stažu koju izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje na šalterima Zavoda ili elektronskim putem
 4. presliku ugovora o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove)
 5. presliku svjedodžbe
 6. preslika svjedodžbe o položenom državnom ispitu
 7. izvornik rješenja ili potvrde o priznatom statusu i potvrdu o nezaposlenosti- dokaz prava prednosti pri zapošljavanju
 8. vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke za prijam u službu navedene u članku 15. i 16. ZSNLP(R)S-a.

 

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti uvjerenje koje nije starije od tri mjeseca, kojim dokazuje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu.

Kandidat koji ostvaruje zakonom utvrđeno pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je uz prijavu na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima propisanim zakonom.

Prijave se podnose u roku 8 dana od objave oglasa na Internet stranici Hrvatskog zavoda za  zapošljavanje- Područne službe u Sisku na adresu: Grad Sisak, Povjerenstvo za provedbu postupka prijma u službu – referent za obračun plaća i financije, Marijana Cvetkovića 8, 44 000 Sisak.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i tražene priloge.

Kandidati koji podnesu  nepravodobne ili neuredne prijave  na oglas, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas, niti će  podnositelji neurednih prijava biti pozivani na dopunu prijave.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete obavijestiti će se pisanim putem o neispunjavanju uvjeta.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete propisane u oglasu, pristupaju prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju, a za one koji ne budu pristupili prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da su povukli prijavu na oglas.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Oglas za prijam u službu objavljuje se na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje- Područne službe u Sisku i na oglasnoj ploči Grada Siska.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje, provjeru poznavanja rada na računalu i intervju.

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na intervju mogu pristupiti oni kandidati koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju i provjeri rada na računalu.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata biti će objavljeno na web stranici Grada Siska (www.sisak.hr) i na oglasnoj ploči Grada Siska, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

 1. Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15)
 2. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20)
 3. Pravilnik o porezu na dohodak (NN 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20, 74/20 i 1/21)
 4. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19)
 5. Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 148/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19 i 138/20)