Na Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) objavljena Obavijest o nadmetanju za postupak objedinjene javne nabave za dječje vrtiće grada Siska i ustanove osnovnog obrazovanja nad kojima Grad ima osnivačka prava za predmet nabave: Riba i meso.

Rok za dostavu ponuda je 30. prosinca 2020. u 09:00 sati.