Na Elektroničkom oglasniku javne nabave 25. listopada 2021. godine objavljena obavijest o nadmetanju za postupak nabave “Usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu nad radovima na izgradnji i opremanju odgojno-obrazovnog kompleksa Galdovo”.

Sva dokumentacija za predmetni postupak dostupna je na sljedećem linku:
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5593233