Obavijest o Javnom natječaju za prijam u službu

Sisak, 25. siječnja 2021. godine

 

Pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije Grada Siska raspisala je Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto stručnog suradnika – glavnog knjigovođe (u daljnjem tekstu: Javni natječaj) na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od tri mjeseca (1 izvršitelj/ica).  Javni natječaj je objavljen u “Narodnim novinama”  broj 6/21 dana 22. siječnja 2021. godine. Prijave na Javni natječaj se podnose u roku od 8 dana od dana objave Javnog natječaja u Narodnim novinama.

 

Rok za dostavu prijava na Javni natječaj ističe s danom 30. siječnja 2021. godine.

Informacije o Javnom natječaju mogu se dobiti u  Upravnom  odjelu za upravne, imovinsko pravne i opće poslove, na adresi M. Cvetkovića 8, Sisak ili telefon broj 044/635507.

Na Javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom javnom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljene su neutralno i odnose se na osobe obaju spolova.

 

Potrebno stručno znanje:

– sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik ekonomske, društvene ili informatičke struke,

– najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

položen državni ispit,

– poznavanje rada na računalu.

 

Osnovnu bruto plaću sačinjava umnožak koeficijenta radnog mjesta stručnog suradnika – glavnog knjigovođe ( 2,79)  i osnovice za obračun plaće koja iznosi 2.556,00 kuna.

 

Opis poslova:

 • vrši kontrolu knjigovodstvenih isprava, te na temelju njih kontrolira i knjiži sve poslovne događaje u poslovnim knjigama, ažurno evidentira poslovne promjene u glavnoj knjizi iz analitičkih evidencija, usklađuje podatke s proračunskim korisnicima, Poreznom upravom i  drugim trgovačkim društvima koji vode izdvojenu knjigovodstvenu evidenciju o pojedinim potraživanjima i obvezama Grada – knjiži dnevne izvode, usklađuje i proširuje kontni plan Grada temeljem Proračuna Grada, usklađuje analitiku sa sintetikom i brine o odlaganju i čuvanju financijskih dokumenata, izrađuje kvartalna, polugodišnja i godišnja financijska izvješće uključujući konsolidirana financijska izvješća Grada (BIL, PR-RAS i dr.),
 • prati i evidentira zahtjeve proračunskih korisnika za isplatu iz proračuna Grada putem lokalne riznice,
 • prati zakone i druge propise iz svog djelokruga rada, stručno obrađuje zadane poslove te sudjeluje u izradi akata iz svog djelokruga poslovanja,
 • obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.

 

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od dana prijma u službu.

 

Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

– životopis,

– dokaz o državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),

– dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome),

– presliku uvjerenja o položenom državnom ispitu,

– dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine (potrebno je dostaviti dokumente navedene u točki a i b):

 1. a) elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje
 2. b) presliku ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrdu poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove)

– izvornik vlastoručno potpisane izjave da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

 

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti uvjerenje koje nije starije od tri mjeseca, kojim dokazuje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

 

Ukoliko izabrani kandidat u određenom roku ne dostavi uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti smatrat će se da ne ispunjava uvjete propisane Javnim natječajem.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na Javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na Javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Javni natječaj, te se njena prijava neće razmatrati o čemu će biti pisanim putem obaviještena.

 

Prijave s prilozima dostavljaju se na adresu: Grad Sisak, Rimska 26, 44000 Sisak, s obveznom naznakom: ”Prijava na javni natječaj za prijam u službu – stručni suradnik – glavni knjigovođa“.

Kandidati će o rezultatima Javnog natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje, provjeru poznavanja rada na računalu i intervju, radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.

 

Na intervju mogu pristupiti kandidati koji ostvare najmanje 50% od ukupnog broja bodova na pisanom testiranju i provjeri znanja rada na računalu.

 

Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju uvjete iz Javnog natječaja bit će objavljeno na web stranici Grada Siska (www.sisak.hr) i na oglasnoj ploči Grada Siska, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

 

 1. Zakon o proračunu – Narodne novine broj 109/07, 87/08, 136/12 i 15/15
 2. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu – „Narodne novine“, broj 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19 i 145/20
 3. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu – „Narodne novine“, broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20
 4. Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna – „Narodne novine“, broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20
 5. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – „Narodne novine“, broj 127/17 i 138/20.