Grad Sisak na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama   ( „Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22) objavljuje, da se poništava Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto višeg stručnog suradnika za zaštitu od požara, zaštitu i spašavanje i sigurnost na radu, objavljen dana 21. lipnja 2023. godine u „Narodnim novinama“, broj 67/23.