Grad Sisak na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama   ( „Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22) objavljuje, da je temeljem Javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 129/22, za prijam u službu vježbenika na određeno vrijeme na radno mjesto višeg stručnog suradnika za imovinsko pravne poslove primljena Andrea Marić, magistra prava.