Grad Sisak na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15 i 69/22) objavljuje, da je temeljem Javnog natječaja objavljenog dana 01. prosinca 2023. godine u „Narodnim novinama“, broj 143/23 i obavijesti na web stranici Grada Siska, u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto više stručne suradnice za naplatu prihoda primljena Tihana Turkalj, magistra prava.