Grad Sisak na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama   ( „Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) objavljuje, da je temeljem javnog natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 2 dana 05. siječnja 2022. godine u  službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto višeg stručnog suradnika za zaštitu od požara, zaštitu i spašavanje i sigurnost na radu primljen  Marsel Kolić, magistar inženjer rudarstva.