Grad Sisak na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22) objavljuje, da se poništava Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme, objavljen dana 03. siječnja 2024. godine u „Narodnim novinama“, broj 2/24.