Temeljem članka 28. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Siska (“Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije” 2/01, 18/03, 12/04, 1/08, 12/09, 9/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 16/15, 6/16, 13/18 i 18/18 – pročišćeni tekst) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Siska, KLASA: 320-02/18-02/1, URBROJ: 2176/05-01-18-1 od 04. listopada 2018. godine, gradonačelnica Grada Siska objavljuje Natječaj za zakup zemljišta u vlasništvu Grada Siska radi privremenog korištenja za poljoprivrednu obradu.

Više o natječaju u privitku teksta.