Gradonačelnica Grada Siska, na temelju članka 11. Odluke o davanju stanova u najam («Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije» broj 10/10, 4/12, 21/12, 9/13, 23/15, 13/16, 27/19, te „Službeni glasnik Grada Siska“ broj 10/22 i 4/23) i Odluke o raspisivanju natječaja za prikupljanje zahtjeva radi utvrđivanja Liste reda prvenstva za davanje stanova u najam KLASA: 370-03/22-01/10, URBROJ: 2176/05-01-23-2 od 3. svibnja 2023. godine raspisuje

NATJEČAJ

za prikupljanje zahtjeva radi utvrđivanja Liste reda prvenstva za davanje stanova u najam

Predmet Natječaja je prikupljanje zahtjeva radi utvrđivanja Liste reda prvenstva za davanje stanova u najam (u daljnjem tekstu: zahtjev) za razdoblje od 3 godine.

Zahtjev se podnosi na posebnom obrascu koji se može preuzeti na web stranici Grada Siska te u Gradu Sisku, Marijana Cvetkovića 8 (na porti), Gajeva 2a (na porti) svakog radnog dana u natječajnom roku od 8,00 do 16,00 sati.

Uz zahtjev (ispunjeni obrazac) podnositelj je dužan priložiti potrebne isprave i dokaze na osnovu kojih se utvrđuje osnovanost zahtjeva i bodovanje mjerila za uvrštenje na Listu reda prvenstva.

Zahtjev za davanje u stana u najam sa dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj omotnici na adresu:
GRAD SISAK, Rimska 26, 44000 Sisak, uz naznaku «PRIJAVA ZA NATJEČAJ ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA RADI UTVRĐIVANJA LISTE REDA PRVENSTVA ZA DAVANJE STANOVA U NAJAM – NE OTVARAJ» preporučenom pošiljkom ili neposredno u pisarnicu Grada Siska, Marijana Cvetkovića 8.

Cjelokupni tekst natječaja preuzmite na poveznici Dokumenti.

Natječaj je objavljen dana 15. svibnja 2023. godine. Rok od 30 dana za predaju zahtjeva i dokumentacije istječe 14. lipnja 2023. godine.