Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija redovitim studentima s područja Grada Siska (KLASA:604-01/21-01/3; URBROJ: 2176/05-01/1-21-1) i članka 6. Pravilnika o stipendiranju studenata i drugim oblicima potpore za učenike i studente Grada Siska (”Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije” broj 22/19), gradonačelnica Grada Siska, u suradnji s OTP bankom d.d., dana 15. listopada 2021. godine raspisuje natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Siska.

Za akademsku godinu 2021./2022. dodijelit će se 30 (trideset) stipendija studentima s područja Grada Siska.

Dodatne informacije mogu se dobiti slanjem upita na e-adresu: drustvene.djelatnosti@sisak.hr ili na broj telefona 044/635-516.