Grad Sisak objavio je oglas za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci na internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči u sjedištu Područnog ureda u Sisku dana 28. svibnja 2024. godine.

Rok za dostavu prijava ističe s danom 05. lipnja 2024. godine.

Predmet oglasa je zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci u Gradu Sisku radi obavljanja privremenih poslova na provođenju programa javnih radova kroz „Program javnih radova za 2024. godinu“ i „Program javnih radova za pripadnike romske nacionalne manjine za 2024. godinu“

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Kratak opis poslova koji će obavljati izvršitelji programa:

  • čišćenje drveća i niskog raslinja (Ulica braće Bobetko, Ulica Otokara Keršovanija – uz nogostup, granje uz nogostup na Aleji Vlade Janića Cape, nogostup uz Vatrogasnu ulicu, Greda – cesta prema željezničkoj stanici,
  • sanacija divljih odlagališta na lokacijama : Topoljak, Topolovac, Capraške poljane, oko kontejnera na javnoj površini, cesta između Topolovca i Prelošćice,
  • čišćenje otpada izvan ograđenog dijela odlagališta neopasnog otpada Goričica,
  • čišćenje i održavanje rubnih pojaseva uz javne prometnice (Galdovačka ulica, Novo Pračno, Ulica Otokara Keršovanija i odvojak prema JANAF-u i prema Goričici, Ulica B. Adžije – čišćenje trave i sipine uz rubnjak ceste), proglašenjem izvanrednih mjera obrane od poplave.

Broj traženih radnika: 14

Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su dostaviti:

– pisanu prijavu koja sadrži: ime i prezime, adresu, kontakt telefona/mobitela,

– presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu/boravištu,

–  kopija svjedodžbe

– potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na temelju evidencije nezaposlenih,

– potvrda o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Kandidat koji prema kriterijima zapošljavanja smatra da ima prioritet u zapošljavanju obvezan je pozvati se na to pravo, te uz prijavu dostaviti dokaz o istome (rješenje, potvrdu nadležne institucije i dr.) sukladno odredbama zakona i podzakonskih akata, kojima se utvrđuje prioritet pri zapošljavanju.

Prijave na Oglas se dostavljaju u roku 8 (osam) dana od dana objave na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Grada Siska https://www.sisak.hr,  na adresu: Grad Sisak, Rimska ulica 26, 44000 Sisak, s naznakom „Za oglas Javni radovi“ ili osobno predati u pisarnicu, na adresi Marijana Cvetkovića 8, Sisak –Caprag.