Grad Sisak objavio je oglas za  zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci na internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči u sjedištu Područnog ureda u Sisku dana 03. veljače 2021. godine.

Rok za dostavu prijava ističe s danom 11. veljače 2021. godine.


  1. Predmet oglasa je zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci u Gradu Sisku radi obavljanja privremenih poslova na provođenju programa javnih radova na otklanjanju posljedica katastrofe uzrokovane potresom na području Grada Siska.
  2. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
  3. Kratak opis poslova koji će obavljati izvršitelji programa:

a) rad na utovoru građevinskog otpada koji se urušio na prometne površine.

b) poslovi vezani uz održavanje kontejnerskih naselja

c) rad u skladištima Crvenog križa i rad na sortiranju donirane robe

Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih s prebivalištem na ugroženim područjima.

  1. Broj traženih radnika: 70
  2. Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su dostaviti:

– prijavu s brojem kontakt telefona/mobitela

– potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na temelju evidencije nezaposlenih

  1. Kandidat koji prema kriterijima zapošljavanja smatra da ima prioritet u zapošljavanju obvezan je pozvati se na to pravo, te uz prijavu dostaviti dokaz o istome (rješenje, potvrdu nadležne institucije idr.) sukladno odredbama zakona i podzakonskih akata, kojima se utvrđuje prioritet pri zapošljavanju.
  2. Prijave na Oglas se dostavljaju u roku 8 (osam) dana od dana objave na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Grada Siska http://www.sisak.hr , a najkasnije do 11. veljače 2021. godine, na adresu: Grad Sisak, Rimska 26, 44000 Sisak, s naznakom „ Za oglas Javni radovi “
  3. Nepotpune i nepravodobno pristigle prijave neće se razmatrati.
  4. O rezultatima Oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku, a sve ostale obavijesti mogu se dobiti u Gradu Sisku ili putem telefona 044/635-507.