Gradonačelnica Grada Siska, temeljem članka 22. Statuta Grada Siska (“Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 12/09, 16/10, 9/11, 18/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 14/14, 9/15, 10/16, 6/18, 18/18-pročišćeni tekst, 4/20, 8/21 i „Službeni glasnik Grada Siska“, broj 4/23), te članka IV Odluke Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade o raspodjeli financijskih sredstava jedinicama lokalne samouprave za financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023.godini (KLASA: 001-01/23-01/29, URBROJ: 519-02-1/6-23-1) od 03.srpnja 2023. i Ugovora o dodjeli financijskih sredstava jedinicama lokalne samouprave za financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023.godini (KLASA: 402-04/23-00/5, URBROJ: 519-05/6-23-3) sklopljenog između Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade i Grada Siska objavljuje

JAVNI POZIV za sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini

/pilot projekt/