Na temelju Pravilnika o sufinanciranju sanacije i obnove pročelja zgrada u gradu Sisku KLASA: 402-07/20-02/1, URBROJ: 2176/05-01-20-01 od 17. rujna 2020. godine, i Odluke o osnivanju Povjerenstva za provođenje Javnog poziva za odabir zgrada za sufinanciranje održavanja pročelja u gradu Sisku, KLASA: 402-07/20-02/1, URBROJ: 2176/05-01-20-02, od dana 22. rujna 2020. godine, Povjerenstvo za provođenje Javnog poziva za odabir zgrada za sufinanciranje sanacije i obnove pročelja zgrada u gradu Sisku raspisuje

JAVNI POZIV

za sufinanciranje sanacije i obnove pročelja zgrada u gradu Sisku

1.Javni poziv upućen je svim fizičkim i pravnim osobama – upraviteljima zgrada ili vlasnicima / suvlasnicima završenih zgrada koje su pojedinačno registrirane kao kulturno dobro, a nalaze se na području grada Siska te zgrada koje se nalaze unutar zaštićene kulturno povijesne cjeline grada Siska, zaštićenog kulturnog dobra upisanog u Registar nepokretnih kulturnih dobara pod registarskim brojem Z-3410 (prilog 1).

2.Na zgradama iz točke 1. ovoga Javnog poziva sufinancirat će se troškovi izvođenja radova održavanja pročelja u skladu s člankom 128. stavka 1. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), te članku 3. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20), te odredbama Pravilnika o održavanju građevina (NN 122/14), odnosno u sklopu održavanja zgrada bez mijenjanja lokacijskih uvjeta. Sanacija i obnova pročelja obuhvaća limariju na pročelju, a ne obuhvaća održavanje stolarije i elemente krova, krovišta i pokrova. Krov zgrade za koju se traži sufinanciranje mora biti u dobrom stanju.

3.Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije i izvođenja radova na održavanju određenih zgrada vršit će se na način:

3.1. Grad Sisak nadoknadit će troškove izrade projektne dokumentacije izrađene od ovlaštene osobe i to:

a) troškovnika – 100% opravdanih troškova ulaganja, ali ne više od 5.000,00 kuna (s PDV-om) po pojedinoj zgradi;

b) glavnog projekta – 100% opravdanih troškova ulaganja, ali ne više od 5.000,00 kuna (s PDV-om) po pojedinoj zgradi;

c) konzervatorsko-restauratorskog elaborata (prema posebnim uvjetima nadležnog Konzervatorskog odjela) – 100% opravdanih troškova ulaganja, ali ne više od 3.000,00 kuna (s PDV-om) po pojedinoj zgradi.

3.2. Grad Sisak sufinancirat će izvođenje radova na održavanju pročelja prema dokumentaciji (troškovnicima ili glavnim projektima) i to:

a) ulično pročelje/ulična pročelja u 50% iznosa,

b) bočno pročelje/bočna pročelja u 30% iznosa,

c) dvorišno pročelje/dvorišna pročelja u 15% iznosa.

Sveukupan iznos sufinanciranja pojedine prijave može iznositi maksimalno 80.000,00 kn (s PDV-om).Ostatak do pune vrijednosti financirat će upravitelji/vlasnici/suvlasnici.

4.Ostatak do pune vrijednosti financirat će upravitelji/vlasnici/suvlasnici.

5.Grad Sisak sufinancirat će održavanje pročelja zgrada iz točke 1. i 2. ovog Javnog Poziva sukladno proračunskim sredstvima kojima raspolaže, odnosno do iskorištenja istih.

6.Prijava na Javni poziv podnosi se pisanim putem do 23. prosinca 2020. godine.

7.Pravo na sufinanciranje izvođenja radova na sanaciji i obnovi pročelja te naknadu troškova izrade projektne dokumentacije imat će upravitelji zgrada i vlasnici koji dostave:

 

 1. Obrazac A – Prijava
 2. Dokaz o vlasništvu za predmetnu zgradu – primjerak izvatka iz Zemljišnih knjiga ne stariji od 30 dana
 3. Preslika osobne iskaznice
 4. Izjava o suglasnosti za sufinanciranje izvođenja radova na uređenju pročelja i naknadu troškova izrade projektne dokumentacije:
 5. Obrazac B1 – Upravitelja zgrade
 6. Obrazac B2 – Samovlasnika ili svih suvlasnika zgrade
 7. Obrazac C – Izjava vlasnika/suvlasnika ili upravitelja zgrade o dobrom stanju krovišta i krovne konstrukcije
 8. Prethodno odobrenje Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Sisku
 9. Dokumentacija – troškovnik ili glavni projekt izrađen od ovlaštene osobe te konzervatorsko-restauratorski elaborat (izrađen prema posebnim uvjetima nadležnog Konzervatorskog odjela)

 

Prijava mora biti potpuna, te obuhvaćati sanaciju i obnovu najmanje svih uličnih pročelja zgrade. Nepotpune i prijave dostavljene nakon roka neće se razmatrati.

Ukoliko je za pročelje izdano pravomoćno rješenje nadležnih ministarstava o provođenju propisanih hitnih mjera zaštite, isto je potrebno priložiti uz gore navedenu dokumentaciju.

8.Popunjenu prijavu sa svim prilozima podnositelj prijave treba dostaviti na adresu, Grad Sisak, Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Rimska 26, 44 000 Sisak, s naznakom »Prijava za sufinanciranje sanacije i obnove pročelja zgrada – NE OTVARAJ!«.

9.Povjerenstvo imenovano od Gradonačelnice otvorit će pristigle ponude, provesti postupak stručnog vrednovanja i bodovanja, te izraditi prijedlog Liste prioriteta kao i iznosa sufinanciranja po pojedinoj prijavi. Konačnu Listu prioriteta donosi Gradonačelnica.

10.Cjelokupni postupak propisan je Pravilnikom o sufinanciranju sanacije i obnove pročelja zgrada u gradu Sisku, KLASA: 402-07/20-02/1, URBROJ: 2176/05-01-20-01 od 17. rujna 2020. godine koji je donijela gradonačelnica, a koja je objavljena na web stranici Grada Siska.

Informacije se mogu dobiti tijekom uredovnog radnog vremena u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Rimska 26, telefon 044/525 173 od 8 do 16h.

Prilozi:

 1. PRILOG 1 – Zaštićena kulturno-povijesna cjelina grada Siska, zaštićeno kulturno dobro upisano u Registar nepokretnih kulturnih dobara pod registarskim brojem Z-3410
 2. PRILOG 2 – Obrazac A – Prijava
 3. PRILOG 3 – Izjava o suglasnosti za sufinanciranje izvođenja radova na uređenju pročelja i naknadu troškova izrade projektne dokumentacije:
 4. Obrazac B1 – Upravitelja zgrade
 5. Obrazac B2 – Samovlasnika ili svih suvlasnika zgrade
 6. PRILOG 4 – Obrazac C – Izjava vlasnika/suvlasnika ili upravitelja zgrade o dobrom stanju krovišta i krovne konstrukcije