Na temelju Programa mjera za razvoj seoskog područja u razdoblju 2016 – 2020. godine («Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije» broj 26/16 i 13/18), na koji je Ministarstvo poljoprivrede dalo pozitivno Mišljenje o usklađenosti prijedloga potpore male vrijednosti KLASA: 440-01/16-01/32, URBROJ: 525-07/0882-16-2 i KLASA: 440-01/16-01/32, URBROJ: 525-07/0191-18-5, te Odluke o produženju važenja Programa mjera za razvoj seoskog područja Grada Siska u razdoblju 2016. – 2020. godine («Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije» broj 20/21),  Grad Sisak objavljuje

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje zahtjeva za potpore za primarnu poljoprivrednu proizvodnju i za potpore za preradu, prodaju, promociju i ostale djelatnosti u 2021. godini

 

 

PREDMET JAVNOG POZIVA:

Grad Sisak će dodjeljivati potpore za slijedeće aktivnosti:

 

MJERA 2.1.      POTPORA ZA NABAVU SADNOG MATERIJALA ZA PODIZANJE TRAJNIH NASADA

MJERA 2.2.      POTPORA ZA PROIZVODNJU POVRĆA

MJERA 2.3.      POTPORA ZA BILJNU PROIZVODNJU U ZATVORENOM PROSTORU

MJERA 2.4.      POTPORA ZA EKOLOŠKU PROIZVODNJU

MJERA 2.5.      POTPORA ZA NABAVU OPREME ZA NAVODNJAVANJE

MJERA 2.6.      POTPORA ZA UMJETNO OSJEMENJIVANJE GOVEDA SJEMENOM PREPORUČENIH BIKOVA

MJERA 3.1.      POTPORA ZA NABAVU OPREME

MJERA 3.2.      POTPORA ZA RAZVITAK PROIZVODA

MJERA 3.3.      POTPORA ZA EDUKATIVNE PROGRAME

MJERA 3.4.      POTPORA ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

MJERA 3.5.      POTPORA ZA ORGANIZIRANJE ILI SUDJELOVANJE NA MANIFESTACIJAMA,  SAJMOVIMA I STRUČNIM PUTOVANJIMA

 

 

OPĆI UVJETI:

Za Mjere 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5. i 2.6 korisnik mora biti poljoprivredno gospodarstvo sa sjedištem na području Grada Siska upisano u Upisnik poljoprivrednih proizvođača ili poljoprivredno gospodarstvo koje u obavljanju svoje djelatnosti provodi višegodišnje investicije na zemljištu na području Grada Siska.

Za Mjere 3.1, 3.2. i 3.4. korisnik mora biti poduzetnik (poljoprivredno gospodarstvo, obrt, seosko domaćinstvo, kućna radinost, mali ili srednji poduzetnik) sa sjedištem na ruralnom području Grada Siska, isključujući ugostiteljsku djelatnost bez smještajnih kapaciteta, te Mjera 3.1. isključuje korisnike koji se bave proizvodnim granama i djelatnostima za koje postoje odgovarajući nacionalni programi.

Za Mjeru 3.3. korisnik je:

– polaznik stručnog certificiranog tečaja koji se po završetku upisuju u radnu evidenciju ili rezultiraju stjecanjem ECTS bodova i omogućuje polazniku edukacije registraciju njegove proizvodnje ili djelatnosti. Navedene tečajeve održavaju registrirane školske i visokoškolske ustanove koje za navedene programe imaju odobrenje nadležnog ministarstva;

– organizator radionica, okruglih stolova ili drugih oblika predavanja s ciljem pružanja informacija, znanja i vještina važnih za razvoj ruralnog područja.

Za Mjeru 3.5. korisnik je:

– organizator ili sudionik manifestacija ili sajmova na kojima se predstavlja ruralna kultura Grada Siska ili izlažu i prodaju proizvodi i prerađevine koje su sastavni dio sisačke gastronomske ponude, tradicionalne obrtničke proizvodnje, rukotvorine i slično,

– organizator ili sudionik stručnog putovanja s ciljem stjecanja novih znanja, vještina i iskustava važnih za razvoj poljoprivredne proizvodnje, prerade i općenito razvoj ruralnog područja Grada Siska.

 

KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA:

Kriteriji za dodjelu sredstava određeni su Programom mjera za razvoj seoskog područja Grada Siska koji se može podići na portirnici Grada Siska, odnosno dostupan je na službenoj web stranici Grada Siska  www.sisak.hr.

 

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA DODJELU SREDSTAVA:

Obrasci zahtjeva za potpore prema pojedinim mjerama u kojima je točno navedena dokumentacija koju je potrebno priložiti zahtjevu, mogu se podići na portirnici Grada Siska, odnosno dostupni su na službenoj web stranici Grada Siska  www.sisak.hr.

 

VRIJEME TRAJANJA JAVNOG POZIVA:

Javni poziv je za sve mjere navedene u ovom Javnom pozivu  otvoren do 15. prosinca 2021. godine, odnosno do utroška sredstava.

 

NAZIV I ADRESA TIJELA KOJEM SE PODNOSE ZAHTJEVI:

Grad Sisak, Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav, Rimska ulica 26, 44 000 Sisak

 

INFORMACIJE:

Za sve informacije zainteresirani se mogu obratiti Upravnom odjelu za gospodarstvo i komunalni sustav, na telefon 044/635 528.

 

NAPOMENA: Korisnik potpore, odnosno podnositelj zahtjeva koji priloži neistinitu dokumentaciju ili u zahtjevu i dokumentaciji prijavi podatke koji ne odgovaraju stvarnom stanju neće moći ostvariti potporu u slijedećih pet godina, a korisnik potpore mora dobivena sredstva vratiti u proračun Grada Siska u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti kojim je zatražen povrat sredstava.

Zahtjevi se moraju podnositi putem propisanih obrazaca.

Povjerenstvo za ruralni razvoj i stručne službe Grada Siska zadržavaju pravo terenskog obilaska i kontrole korištenja sredstava potpore. Korisnici potpore dužni su omogućiti istima uvid u dokumentaciju i provedene aktivnosti sukladno dodijeljenim sredstvima.