Gradonačelnica Grada Siska, na temelju članka 7. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), članka 22. Statuta Grada Siska („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“ broj 12/09, 16/10, 9/11, 18/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 14/14, 9/15, 10/16, 6/18, 18/18-pročišćeni tekst, 4/20, 8/21 i „Službeni glasnik Grada Siska“, broj 4/23) i Odluke o donošenju Godišnjeg plana raspisivanja javnih natječaja i poziva za programe i projekte od interesa za opće dobro u 2023. godini od 14. prosinca 2022. godine, dana 11. rujna 2023. godine objavljuje

JAVNI POZIV za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Siska za 2024. godinu