Na temelju Volonterske politike Grada Siska 2015.-2020. (KLASA: 001-01/15-01/01, URBROJ: 2176/05-01-15-2)  i Odluke o raspisivanju Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Povjerenstva za razvoj volonterstva Grada Siska (KLASA: 550-03/18-01/2;URBROJ: 2176/05-01/1-18-1) gradonačelnica Grada Siska dana 26. listopada 2018. godine objavljuje

 

JAVNI POZIV

za predlaganje kandidata za članove Povjerenstva za razvoj volonterstva Grada Siska

 

I.

Povjerenstvo za razvoj volonterstva Grada Siska obavlja sljedeće poslove:

 • potiče razvoj volonterstva na području grada Siska na način da prati provedbu lokalne volonterske politike te po potrebi predlaže izmjene i dopune iste,
 • priprema izvješća o provedbi volonterskih programa i politike te ih dostavlja Gradu Sisku,
 • osobito djeluje na promoviranju volonterstva te na poboljšavanju uvjeta za priznavanje i nagrađivanje volonterstva kroz predlaganje konkretnih mjera organizatorima volontiranja i Gradu Sisku,
 • provodi postupak i utvrđuje prijedlog Odluke o dodjeli godišnjih nagrada za volontere,
 • zaduženo je za izradu Strategije za razvoj volonterstva Grada Siska i Akcijskog plana za razvoj volonterstva Grada Siska te za praćenje njihove provedbe i predlaganje dopuna i izmjena istih.

 

II.

Kandidati za članove Povjerenstva za razvoj volonterstva Grada Siska mogu biti predstavnici pravnih osoba sa sjedištem na području Grada Siska koje su organizatori volontiranja.

Povjerenstvo za razvoj volonterstva Grada Siska ima sedam članova čiji mandat traje dvije godine. Saziv se sastoji od predstavnika Grada Siska, Centra za socijalnu skrb Sisak, Volonterskog centra Sisak te organizacija civilnog društva (dva člana), odgojno-obrazovne institucije (jedan član) i ustanove u kulturi (jedan član).

 

III.

Pravo predlaganja kandidata za članove Povjerenstva za razvoj volonterstva Grada Siska imaju pravne osobe sa sjedištem na području Grada Siska koje su organizatori volontiranja u smislu stavka 2. i stavka 4. članka 7. Zakona o volonterstvu (Narodne novine 22/13), odnosno: udruge, zaklade i fundacije, ustanove i svaka druga pravna osoba iz čijeg osnivačkog akta proizlazi da nije osnovana s ciljem stjecanja dobiti (neprofitna pravna osoba) te državna tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

IV.

Temeljem Volonterske politike Grada Siska 2015.-2020. i Poslovnika o radu Povjerenstva za razvoj volonterstva Grada Siska, pravne osobe na propisanim obrascima kandidiraju svoje članove i zamjenike članova koji se biraju među nazočnim predstavnicima kandidatima istih na konstituirajućoj sjednici Povjerenstva, a temeljem zaprimljenih prijava na Javni poziv za kandidaturu za Povjerenstvo.

Organizacije, ustanove i institucije predlažu po jednog člana i jednog zamjenika člana, koji moraju biti punoljetne osobe. Ukoliko kandidirani članovi i zamjenici članova nisu prisutni na konstituirajućoj sjednici Povjerenstva, smatra se da je pravna osoba koja ih kandidira odustala od kandidature za članstvo u Povjerenstvu. Članovi i zamjenici članova Povjerenstva iz ostalih organizacija, ustanova i institucija biraju se tajnim glasovanjem.

Kandidati koji nisu izabrani u članstvo Povjerenstva, mogu se pridružiti radu istoga kao promatrači.

 

V.

Prijedlozi se podnose na propisanim obrascima koji sadrže sljedeće podatke:

 • naziv, sjedište, vrsta i područje rada pravne osobe predlagatelja;
 • obrazloženje kandidature pravne osobe predlagatelja;
 • podaci o kandidatu za člana (ime i prezime, datum i godina rođenja, funkcija, zvanje, opis poslova u pravnoj osobi predlagatelju, dosadašnje iskustvo u organiziranom volontiranju, podaci za kontakt);
 • podaci o kandidatu za zamjenika člana (ime i prezime, datum i godina rođenja, funkcija, zvanje, opis poslova u pravnoj osobi predlagatelju, dosadašnje iskustvo u organiziranom volontiranju, podaci za kontakt);

 

Prijedlog mora biti ovjeren pečatom i potpisom ovlaštene osobe predlagatelja.

 

Uz prijedlog, predlagatelj je dužan priložiti:

 • očitovanje o prihvaćanju kandidature za člana Povjerenstva za razvoj volonterstva grada Siska i očitovanje o prihvaćanju kandidature za zamjenika člana Povjerenstva za razvoj volonterstva grada Siska;
 • životopis kandidata za člana i životopis kandidata za zamjenika člana;
 • presliku Izvještaja o organiziranom volontiranju za 2017. godinu dostavljen Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (ako je primjenjivo).

Po potrebi predlagatelje se može tražiti da dostave dodatne dokumentacije.

 

VI.

Prijedlozi se, uz dodatnu dokumentaciju, podnose na propisanim obrascima koji se mogu preuzeti na web stranicama Grada Siska (www.sisak.hr) ili osobno u Gradskoj vijećnici, Rimska 26, u Sisku.

 

VII.

Prijedlozi kandidata podnose se osobno u pisarnici Grada Siska ili putem pošte na adresu: Grad Sisak, Rimska 26, 44 000 Sisak, s naznakom ”Prijedlog kandidata za izbor članova Povjerenstva za razvoj volonterstva Grada Siska – ne otvarati”.

 

VIII.

Rok za dostavu prijedloga je  9. studenog 2018. godine.

 

Potrebni dokumenti su u privitku teksta.